BZ770 6oz Bear Jar Labels
$4.95

Local Honey Adhesive Labels- 1 5/16" x 1 7/16"

8 oz Bear Garden Skep Local Honey Label.

Will fit our 8 oz bear jars.